Cohorts

Cohorts là một phân khúc người dùng dựa trên thời điểm họ đăng ký sản phẩm. Mọi người đã đăng ký vào tháng 1 tương đương cả tháng 1 . Tất cả mọi người đã đăng ký vào tháng hai là trong toàn tháng hai. Nếu mỗi tháng KPI của bạn được cải thiện thì mọi thứ đang đi đúng hướng.

Nếu bạn chỉ nhìn vào một số liệu duy nhất và tính trung bình cho tất cả người dùng kể từ khi bắt đầu sản phẩm, thì dữ liệu của bạn sẽ bị sai lệch bởi những mặt tốt và xấu của các chỉ số trong quá khứ và bạn không thấy mọi thứ đang diễn ra như thế nào với sản phẩm của bạn rõ ràng như bạn nên biết.