Danh mục: Tracking & Reporting

Phân tích RFM là gì ?

Bởi admin

RFM  viết tắt của 03 từ recency, frequency, monetary: đây là một kỹ thuật phân tích được sử dụng để xác định lượng khách nào là khách hàng tốt nhất

Cohorts

Bởi admin

Cohorts là một phân khúc người dùng dựa trên thời điểm họ đăng ký sản phẩm.

Scope of Work viết tắt SOW

Bởi admin

Scope of Work viết tắt SOW – Phạm vi công việc: là phạm vi trong thỏa thuận mà công việc sẽ được thực hiện được mô tả chi tiết. SOW nên bao gồm mốc thời gian (milestones), thời gian từng hạng mục (timeline), báo cáo, các chỉ số đánh giá (KPIs) và sản phẩm cuối…

Google Optimize

Bởi admin

Triển khai thẻ Google Optimize với Tag Manager Google Optimize cho phép bạn thử nghiệm các biến thể trang web và xem chúng hoạt động như thế nào so với mục tiêu mà bạn chỉ định. Tối ưu hóa giám sát việc thực hiện thử nghiệm và cho bạn biết biến thể nào tốt nhất.…

Unique Clicks

Bởi admin

Unique Clicks: Tổng số người đã nhấp vào quảng cáo của bạn. Ví dụ: nếu 3 người nhấp vào cùng một quảng cáo 5 lần, sẽ tính là 3 người duy nhất đã nhấp.

Unique Click – Through Rate viết tắt uCTR

Bởi admin

Unique Click – Through Rate viết tắt uCTR: Số người đã nhấp vào quảng cáo của bạn chia cho số người bạn đã tiếp cận. Ví dụ: nếu bạn đã nhận được 20 lần nhấp duy nhất và quảng cáo của bạn đã được phân phối cho 1. ivermectina 6mg para humanos preo 000 người…

Social Click Rate

Bởi admin

Social Click Rate: Tỷ lệ Nhấp có Liên hệ xã hội là Lượt nhấp Quảng cáo có Liên hệ xã hội được phân chia bởi Số lượt hiển thị Xã hội

Outstanding Balance

Bởi admin

Outstanding Balance: Số dư chưa thanh toán của bạn là tổng số hóa đơn không được lập hóa đơn cho thẻ tín dụng của bạn. Nó không bao gồm bất kỳ cước phí nào cho quảng cáo chưa được lập hóa đơn. Số dư chưa thanh toán sẽ bị xóa sau khi khoản phí của…