Thẻ: Design

Graphical text

Bởi admin

Graphical text là đoạn văn bản hiển thị trong một tập tin hình ảnh như JPEG, PNG hay GIF. Công cụ tìm kiếm (SE) không đọc được loại văn bản này.