Thẻ: Messenger

Reachable Users

Bởi admin

Reachable Users – Người dùng có thể truy cập: là những người dùng đã tương tác với bot của bạn, nó độc lập với số người thích fanpage của bạn. Và có thể là những người không like fanpage của bạn.

Marketing Automation

Bởi admin

Marketing Automation – Tự động hóa tiếp thị: là một loại phần mềm công nghệ cho phép các doanh nghiệp sắp xếp hợp lý, tự động hoá và đo lường các tác vụ tiếp thị và quy trình làm việc dựa trên dữ liệu và hành vi của họ, do đó chúng có thể tăng…

Deep learning

Bởi admin

Deep learning – Học sâu: là một chi của ngành máy học dựa trên một tập hợp các thuật toán để cố gắng để mô hình dữ liệu trừu tượng hóa ở mức cao bằng cách sử dụng nhiều lớp xử lý với cấu trúc phức tạp, hoặc bằng cách khác bao gồm nhiều biến…

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST

Bởi admin

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST còn được gọi là ngữ hoá tagging hoặc phân loại từ-phân loại, là quá trình đánh dấu một từ trong một văn bản (corpus) tương ứng với một phần cụ thể của lời nói, dựa trên cả định nghĩa và ngữ cảnh – tức là mối…

Response

Bởi admin

Response (liên quan trong chatbot): Bất cứ điều gì mà bot nói ra đáp ứng với input đầu vào của người dùng.

Proof of concept viết tắt POC

Bởi admin

Proof of concept viết tắt POC (liên quan trong chatbot): Đây là giai đoạn mà các tính năng của Chatbot hoạt động đúng cách, miễn là đầu vào thử nghiệm được kiểm soát đúng cách. Do đó, POC thể hiện tiềm năng của chatbot.