Thẻ: Google Analytics

Cohorts

Bởi admin

Cohorts là một phân khúc người dùng dựa trên thời điểm họ đăng ký sản phẩm.