Browser Push Notification viết tắt BPN

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).

Về nguyên tắc hoạt động, browser push notification sẽ gửi yêu cầu xuống trình duyệt (browser) thông qua một cổng cloud message nào đó (gọi là endpoint) để hiển thị thông báo. Thông thường chúng ta sẽ gặp:

  • Gửi BPN thông qua Firebase Cloud Messaging hay gọi FCM của Google xuống trình duyệt Chrome/Firefox/Coccoc. Tìm hiểu chi tiết: https://console.firebase.google.com 
  • Gửi BPN thông qua Apple Push Notification service hay gọi APNs của Apple xuống trình duyệt Safari (MacOS). Tìm hiểu chi tiết: https://developer.apple.com/library/archive/documentation/NetworkingInternet/Conceptual/RemoteNotificationsPG/APNSOverview.html 

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Browser Push Notification

  • Đăng ký với Google/Apple như link ở trên
  • Tạo file Web App Manifest (manifest.json)
  • Đăng ký service worker
  • Xử lý sự kiện khi nhận được push notification
  • Xử lý sự kiện khi user click vào thông báo
  • Unsubscribe push notification