Thẻ: Marketing Automation

Real-time Segmentation là gì

Bởi admin

Real-time Segmentation – phân đoạn theo thời gian thực: hoạt động chống lại việc truyền dữ liệu khi dữ liệu đi vào hệ thống theo thời gian thực.

Data onboarding là gì?

Bởi admin

Data onboarding là quá trình chuyển dữ liệu ngoại tuyến sang môi trường trực tuyến cho các nhu cầu tiếp thị

Phân tích RFM là gì ?

Bởi admin

RFM  viết tắt của 03 từ recency, frequency, monetary: đây là một kỹ thuật phân tích được sử dụng để xác định lượng khách nào là khách hàng tốt nhất

Browser Push Notification viết tắt BPN

Bởi admin

Browser Push Notification viết tắt BPN là công cụ có sẵn trên nền tảng giải pháp marketing automation giúp gửi nhanh một thông điệp (gồm chữ, logo, hình ảnh, link, nút kêu gọi click) đến người dùng thông qua trình duyệt website trên máy tính (google chrome, firefox, coccoc, safari).