Thẻ: Social

Facebook Domain Verification

Bởi admin

Tính toàn vẹn của nội dung trên Facebook là vấn đề được quan tâm hàng đầu; và xác minh miền là một bước trong quá trình đảm bảo rằng chỉ các chủ sở hữu đã được xác minh mới có thể chỉnh sửa cách nội dung của họ xuất hiện trên Facebook. Nhiều ứng dụng…

Opinion Leader

Bởi admin

Opinion Leader: kẻ dẫn đầu dư luận. Xem thêm thuật ngữ Key Opinion Leader & Digital Opinion Leader

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS

Bởi admin

Environmental and Social Management System viết tắt ESMS – Hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường và xã hội: là hệ thống quản lý nhằm giải quyết các vấn đề về môi trường, sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn (OHS), lao động và cộng đồng và những tác…

Social Click Rate

Bởi admin

Social Click Rate: Tỷ lệ Nhấp có Liên hệ xã hội là Lượt nhấp Quảng cáo có Liên hệ xã hội được phân chia bởi Số lượt hiển thị Xã hội

Social Clicks

Bởi admin

Social Clicks: Số nhấp chuột quảng cáo của bạn nhận được khi quảng cáo được hiển thị với thông tin xã hội (ví dụ: Adam thích điều này).  

Social Impressions

Bởi admin

Social Impressions: Số lần quảng cáo của bạn được phân phối với thông tin xã hội. Ví dụ: nếu 3 người được phân phối một quảng cáo 2 lần và quảng cáo bao gồm thông tin về bạn bè thích trang của bạn, chúng tôi sẽ tính là 6 lần hiển thị xã hội.  

Social Reach

Bởi admin

Social Reach: Số người được phân phối quảng cáo của bạn với thông tin xã hội. Ví dụ: nếu 3 người xem một quảng cáo 2 lần và quảng cáo cho biết có một người bạn thích trang của bạn, chúng tôi sẽ tính là 3 người xem xã hội.  

Link Click

Bởi admin

Link Click: Số lần nhấp chuột vào liên kết xuất hiện trên quảng cáo hoặc Trang của bạn chuyển mọi người đến trang ngoài Facebook như là kết quả của quảng cáo của bạn. Các hành động đã xảy ra trong vòng 1 ngày kể từ khi quảng cáo của bạn được phân phối hoặc…