Thẻ: chatbot

Reachable Users

Bởi admin

Reachable Users – Người dùng có thể truy cập: là những người dùng đã tương tác với bot của bạn, nó độc lập với số người thích fanpage của bạn. Và có thể là những người không like fanpage của bạn.

Artificial intelligence marketing viết tắt AIM

Bởi admin

Artificial intelligence marketing viết tắt AIM là một hình thức tiếp thị trực tiếp thúc đẩy kỹ thuật tiếp thị cơ sở dữ liệu cũng như khái niệm và mô hình AI như học máy và Mạng Bayesian. Sự khác biệt chính nằm ở phần lý luận cho thấy nó được thực hiện bằng máy…

Conversational Platform

Bởi admin

Conversational Platform – Nền tảng thảo luận: là nền tảng giúp tạo ra những câu trả lời tương tác từ đơn giản đến phức tạp với người dùng trên các hệ thống mạng xã hội (Social Network). Nền tảng này kết nối được hầu hết các mạng xã hội messenger phổ biến hiện nay, bên…

Marketing Automation

Bởi admin

Marketing Automation – Tự động hóa tiếp thị: là một loại phần mềm công nghệ cho phép các doanh nghiệp sắp xếp hợp lý, tự động hoá và đo lường các tác vụ tiếp thị và quy trình làm việc dựa trên dữ liệu và hành vi của họ, do đó chúng có thể tăng…

Deep Linking

Bởi admin

Deep Linking – Liên kết sâu: Khi bạn tạo một backlink đến một trang bên trong của một trang web/Mobile App (bất kỳ trang nào đó không phải là trang chủ). Deep linking sẽ nâng cao user engagement và đơn giản quy trình ra mắt ứng dụng, giúp bạn theo dõi lời giới thiệu (referrals),…

Deep learning

Bởi admin

Deep learning – Học sâu: là một chi của ngành máy học dựa trên một tập hợp các thuật toán để cố gắng để mô hình dữ liệu trừu tượng hóa ở mức cao bằng cách sử dụng nhiều lớp xử lý với cấu trúc phức tạp, hoặc bằng cách khác bao gồm nhiều biến…

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST

Bởi admin

Part of speech tagging viết tắt POS tagging/PoS tagging/POST còn được gọi là ngữ hoá tagging hoặc phân loại từ-phân loại, là quá trình đánh dấu một từ trong một văn bản (corpus) tương ứng với một phần cụ thể của lời nói, dựa trên cả định nghĩa và ngữ cảnh – tức là mối…

Response

Bởi admin

Response (liên quan trong chatbot): Bất cứ điều gì mà bot nói ra đáp ứng với input đầu vào của người dùng.