Widget

Widget: Là khung quảng cáo được đặt trên website của Publisher để hiển thị các quảng cáo. Nội dung hiển thị của các widget là các sản phẩm, banner quảng cáo của các Advertiser.