Inventory

Inventory là thuật ngữ trong Advertising Network, thể hiện số lượng impression hay CPM còn dư thừa trên hệ thống, để có thể bán với cho đơn vị Advertiser khác.