Widget trong WordPress

Widget trong WordPress được hiểu là một khung hiển thị một nội dung đặc biệt được thiết lập riêng cho nó, sẽ được hiển thị trên Sidebar của theme. Cách sử dụng là truy cập vào Appearance -> Widgets.

Mặc định mỗi website WordPress đều có những widget mặc định đặc trưng của WordPress như Recent Posts (để hiển thị các post mới nhất), Recent Comments (hiển thị các bình luận mới nhất), Meta (các liên kết quản trị), Archive (mục lưu trữ theo ngày tháng năm của post),….

Widget sẽ được thêm vào khi bạn cài các plugin có hỗ trợ tạo thêm widget, nó cũng có thể được thêm vào nếu theme của bạn đang sử dụng có hỗ trợ một số widget nhất định hoặc bạn cũng có thể tự tạo widget với các kiến thức lập trình PHP căn bản.