Trash

Trash là hành động tạm thời đưa post type vào thùng rác.