User acquisition và User retention

User acquisition: là việc kết nạp thêm các khách hàng mới cho doanh nghiệp / sản phẩm thông qua các phương thức khác nhau từ quảng cáo cho đến vận dụng các hoạt động viral. Chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của các hoạt động user acquisition là CAC – Customer Acquisition Cost – giá để kết nạp / tạo ra một khách hàng mới. 

User retention: là việc sử dụng các công cụ có sẵn để qua đó tăng tỷ lệ tương tác / sử dụng dịch vụ của người dùng / khách hàng hiện có với mục đích cuối cùng là tăng doanh thu / giá trị tạo ra cho doanh nghiệp. User retention cũng bao gồm các hoạt động kích thích và tương tác để nhửng người dùng trước đây từng sử dụng dịch vụ / sản phẩm…