Customer Acquisition Cost viết tắt CAC

Customer Acquisition Cost viết tắt CAC là chi phí trung bình để có thể nhận được một khách hàng. CAC được tính bằng toàn bộ chi phí dành cho marketing & sales trong một giai đoạn nào đó chia cho số lượng khách hàng có thêm được trong giai đoạn đó.

Chỉ số quan trọng nhất để đánh giá hiệu quả của các hoạt động user acquisition là CAC – Customer Acquisition Cost – giá để kết nạp / tạo ra một khách hàng mới. Tuy nhiên cũng rất quan trọng để xác định rõ ở bước nào thì một người dùng (user) được tính là khách hàng (customer / active user) vì không phải tất cả người dùng sản phẩm của bạn đều khách hàng trả phí hay mang lại giá trị cho doanh nghiệp của bạn. Ví dụ bạn có một website thương mại điện tử và bạn bỏ ra 500 triệu để có được 10,000 người dùng mới đăng ký tài khoản nhưng thực chất chỉ có 1,000 người đăng ký tài khoản và đặt hàng thành công (lần đầu) trên website của bạn. Vậy lúc này CAC của bạn là 500,000 đồng cho một khách hàng mới. CAC càng thấp thì tức là hoạt động acquisition đang càng hiệu quả.