Unnatural Influx of Links

Unnatural Influx of Links – Liên kết không tự nhiên: Những liên kết được coi là một dấu hiệu chắc chắn của các liên kết giả mạo.