Meta Tag Spamming

Meta Tag Spamming – Spam thẻ meta: Việc đặt quá nhiều từ khóa vào trong thẻ meta cũng là trường hợp rất thường gặp. Nhưng nếu Google cho rằng bạn đang thêm từ khóa vào các thẻ meta của bạn để chơi được thuật toán, họ có thể phạt trang web của bạn.