Supplier Relationship Management viết tắt SRM

Supplier Relationship Management viết tắt SRM – Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp: là phần mềm hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược và quản lý tất cả các tương tác với các công ty bên thứ ba cung cấp hàng hoá/dịch vụ cho doanh nghiệp nhằm tối đa hoá giá trị của những tương tác đó. Trong thực tế, SRM đòi hỏi tạo ra các mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn với các nhà cung cấp chính để khám phá và nhận ra giá trị mới và giảm nguy cơ thất bại.

SRM là việc đánh giá tài sản và năng lực của nhà cung cấp một cách có hệ thống đối với chiến lược kinh doanh tổng thể của toàn doanh nghiệp, xác định các hoạt động để tham gia với các nhà cung cấp khác nhau và lập kế hoạch và thực hiện tất cả các tương tác với nhà cung cấp phối hợp thời trang trong suốt vòng đời của mối quan hệ, để tối đa hóa giá trị nhận ra thông qua những tương tác đó. Trọng tâm của SRM là phát triển các mối quan hệ hai chiều, cùng có lợi với các đối tác cung cấp chiến lược để cung cấp mức độ đổi mới cao hơn và lợi thế cạnh tranh hơn so với điều có thể đạt được bằng cách điều hành độc lập hoặc thông qua một thỏa thuận mua bán truyền thống.

SRM là một cách tiếp cận toàn diện để quản lý các tương tác của doanh nghiệp với các tổ chức cung cấp hàng hoá và dịch vụ mà nó sử dụng. Mục đích của quản lý mối quan hệ nhà cung cấp (SRM) là hợp lý hóa và hiệu quả hơn các quy trình giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp.

Theo nhiều cách cơ bản, SRM tương tự như quản lý quan hệ khách hàng (Customer Relationship Management – CRM). Cũng giống như các công ty có nhiều tương tác qua thời gian với khách hàng, họ cũng tương tác với các nhà cung cấp – đàm phán hợp đồng, mua bán, quản lý hậu cần và phân phối, hợp tác về thiết kế sản phẩm … Điểm khởi đầu để xác định SRM là một sự thừa nhận rằng những tương tác này với các nhà cung cấp không rời rạc và độc lập – thay vào đó họ được nghĩ một cách chính xác và hữu ích như là bao gồm một mối quan hệ, một cái có thể và nên được quản lý theo một cách thức phối hợp trên các điểm tiếp xúc chức năng và kinh doanh và suốt vòng đời mối quan hệ.

SRM bao gồm cả thực tiễn kinh doanh và phần mềm và là một phần của thành phần thông tin lưu lượng của quản lý chuỗi cung ứng (SCM). Các thực tiễn SRM tạo ra một khung tham khảo chung để cho phép giao tiếp có hiệu quả giữa doanh nghiệp và các nhà cung cấp có thể sử dụng các thuật ngữ và thuật ngữ kinh doanh khá khác nhau. Kết quả là, SRM làm tăng hiệu quả của các quá trình liên quan đến việc mua hàng hoá và dịch vụ, quản lý hàng tồn kho, và nguyên liệu chế biến. Theo những người đề xuất, việc sử dụng phần mềm SRM có thể dẫn đến chi phí sản xuất thấp hơn và chất lượng cao hơn, nhưng giá thành thấp hơn. Các sản phẩm SRM có sẵn từ một số nhà cung cấp, bao gồm 12 Technologies, Manugistics, PeopleSoft và SAP.

Các thành phần của SRM:

  • Cơ cấu tổ chức
  • Quản trị
  • Các hoạt động chung
  • Đo lường giá trị
  • Hợp tác chiến lược lâu dài
  • Công nghệ và hệ thống

SRM và SPM:

SPM: Supplier Performance Management – quản lý hiệu suất nhà cung cấp

Một số nhầm lẫn có thể tồn tại qua sự khác biệt giữa SPM (quản lý hiệu suất nhà cung cấp)  và SRM (Quản lý mối quan hệ nhà cung cấp). SPM là tập con của SRM. Một cách đơn giản để thể hiện sự khác biệt giữa SPM và SRM là điều trước đây là đảm bảo nhà cung cấp cung cấp những gì đã được hứa hẹn trong hợp đồng, cho thấy một quy trình hẹp, một chiều. Trái lại, SRM là về việc tăng giá trị cho cả hai bên, làm giảm chi phí, giảm rủi ro, hiệu suất cao hơn, chất lượng tốt hơn và tiếp cận với sự đổi mới. Điều này đòi hỏi phải tập trung cả việc đàm phán hợp đồng và quản lý mối quan hệ kết quả trong suốt quá trình thực hiện, cũng như các nỗ lực tìm kiếm giá trị chung có hệ thống.