Business Information Warehouse viết tắt BW

Business Information Warehouse/Business Warehouse viết tắt BW: là một sản phẩm kinh doanh thông minh được đóng gói, toàn diện tập trung quanh một kho dữ liệu được tối ưu hóa cho môi trường R/3 của SAP SE.

Giống như hầu hết các kho dữ liệu thường thấy, BW là sự kết hợp giữa cơ sở dữ liệu và công cụ quản lý cơ sở dữ liệu được sử dụng để hỗ trợ việc ra quyết định quản lý. BW cung cấp cơ sở hạ tầng điển hình cho kho dữ liệu, nhưng cũng bao gồm các công cụ trích dữ liệu, công cụ phân tích và báo cáo cấu hình sẵn, và các mô hình quy trình nghiệp vụ.

Trong số các tính năng khác của BW là: Giao diện lập trình ứng dụng doanh nghiệp (BAPI) cho phép kết nối với các ứng dụng không phải là R/3; nội dung kinh doanh được cấu hình sẵn; bộ vi xử lý OLAP tích hợp; lấy dữ liệu tự động và thường trình nạp; một kho siêu dữ liệu; công cụ quản trị; hỗ trợ nhiều ngôn ngữ; và Business Explorer, một giao diện người dùng trên nền Web. SAP Business Warehouse là một thành phần không thể tách rời của nhóm sản phẩm mySAP Business Intelligence của công ty.