Social Signal Relevancy

Social Signal Relevancy – Tín hiệu xã hội thích hợp: Google có thể sử dụng thông tin liên quan từ tài khoản chia sẻ nội dung và các text xung quanh các link.