Verified Google+ Authorship

Verified Google+ Authorship – Xác thực quyền tác giả Google G+: Vào tháng Hai năm 2013, Giám đốc điều hành Google Eric Schmidt tuyên bố: “Trong kết quả tìm kiếm, thông tin gắn liền với hồ sơ trực tuyến xác nhận sẽ được xếp hạng cao hơn so với nội dung không được xác minh, kết quả là hầu hết người dùng click vào kết quả đầu tiên (xác nhận).”