Site Level Social Signals

Site Level Social Signals – Cấp độ tín hiệu xã hội cho website: Tín hiệu xã hội toàn trang web có thể làm tăng quyền tổng thể của một trang web, mà sẽ làm tăng khả năng hiển thị tìm kiếm cho tất cả các trang khác của nó.