Reciprocal Link

Reciprocal Link – Liên kết đối ứng: Khi bạn liên kết đến một trang web nào đó và nhận được lợi ích bằng cách nhận được liên kết ngược trở lại.