Proxy

Proxy – Một proxy cho phép người dùng ẩn địa chỉ IP của họ và cho phép họ duy trì trạng thái vô danh / hoặc xuất hiện để có thể sử dụng trên một máy tính khác nhau trong một vị trí khác để kết nối với internet.