Publish

Publish là Công bố, là hành động công bố, đưa bài viết hoạt động, hiển thị trên website.