Preview

Preview là Hành động xem bài viết trước khi publish, cập nhật (update) lại nó.