Promoted Tweets

Promoted Tweets là quảng cáo cho 01 Tweets thông thường được các nhà quảng cáo muốn tiếp cận với một nhóm người dùng rộng hơn hoặc để thúc đẩy sự tham gia từ những người theo dõi hiện tại của họ.

Note: Tweets là một mẫu bài post được post chia sẻ trên mạng xã hội https://twitter.com 

Promoted Tweets được gắn nhãn rõ ràng là “Quảng cáo” khi nhà quảng cáo trả tiền cho vị trí của họ trên Twitter. Trong mọi khía cạnh khác, Quảng cáo được Tán gẫu hoạt động giống như Tweets thông thường và có thể được retweet, trả lời, thích và hơn thế nữa.

Link tham khảo từ Twitter: https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-tweets.html