Promoted Accounts

Promoted Accounts là hệ thống sẽ đề xuất các tài khoản mà mọi người hiện không theo dõi và có thể thấy thú vị để “Follow”. حكم لعب القمار  Promoted Accounts giúp giới thiệu nhiều tài khoản đa dạng hơn mà mọi người có thể thưởng thức. بطولات مان سيتي

Link tham khảo gốc: https://business.twitter.com/en/help/overview/what-are-promoted-accounts.html