Post trong wordpress

Post là là một trong 5 post type mặc định của WordPress. Tính năng này sẽ giúp người dùng nhập nội dung vào và đăng lên website – bài viết.

Post có hai taxonomy chính để phân loại đó là Category (danh mục, chuyên mục) và Tag (thẻ) để phân loại từng bài post ra các thể loại thích hợp.