People Meter viết tắt PM

People Meter viết tắt PM: Dụng cụ để trắc lượng thị thính suất cá nhân do hãng A.C. Nielsen khai thác. Gồm 2 loại: APM (Active People Meter) mà đối tượng điều tra phải bấm nút khi bắt đầu và sau khi xem truyền hình và PPM (Passive People Meter) trong trường hợp máy làm mọi bổn phận một cách tự động. ivermectin horse paste on humans for rosacea