Per Inquiry viết tắt PI

Per Inquiry viết tắt PI: Lối tính tiền công hãng quảng cáo dựa trên phản ứng của khán thính giả đối với phim quảng cáo.