Participating Program

Participating Program: Tiết mục quảng cáo với sự tham gia của nhiều chủ quảng cáo dùng thương điệp có dính dáng tới nội dung phim. Nhớ phân biệt với Announcement Program máy móc hơn.