One Way Link

One Way Link – Liên kết một chiều : Một liên kết trỏ đến một trang web mà không cung cấp một liên kết ngược lại.