Organic Link

Organic Link – Liên kết tự nhiên: Một backlink vào trang web của bạn được tạo ra một cách tự nhiên bởi các nhà quản trị trang web khác.