Noindex

Noindex – Một tag được sử dụng để cho các công cụ tìm kiếm không index cho các trang hiện tại. Bạn cũng có thể không index cho toàn bộ phần của các trang web với các tập tin robots.txt.