Off-line payment method

Off-line payment method Là những phương thức thanh toán không được thực hiện và xử lý qua Internet như: chuyển khoản, thanh toán séc, thanh toán tiền mặt