On-line payment method

On-line payment method Là phương thức thanh toán mà việc thực hiện và xử lý giao dịch được thực hiện qua Internet như: Thanh toán thẻ trực tuyến, ngân hàng trực tuyến.