Mail Order Telephone Order viết tắt MOTO

Mail Order Telephone Order (viết tắt MOTO) Là phương thức thanh tóan mà người mua phải cung cấp cho người bán thông tin chi tiết về giao dịch qua kênh thư tín hoặc qua kênh điện thoại.