Niche

Niche – Một chủ đề cụ thể hoặc thị trường mà bạn nhắm mục tiêu.