Merchant

Merchant Là tổ chức sử dụng phương thức thanh toán trực tuyến để bán hàng hóa và dịch vụ