MD5 security

MD5 security Là một thuật toán, được thiết kế để tạo các chữ ký điện tử và gắn trong các đoạn mã HTML. Chữ ký điện tử trong các đoạn mã này làm nhiệm vụ đảm bảo thông tin khi được gửi đến điểm đích là toàn vẹn.