Insert

Insert: màn ảnh xen kẻ vào giữa hai động tác để nhấn mạnh điều gì. Ví dụ một người đàn bà đang chọn quần áo, và nhìn vào tấm thẻ để giá. Màn ảnh với tấm thẻ giá được phóng lớn ra để nhấn mạnh vào chi tiết này (đắt, rẻ). Những màn này xen kẻ thường được thu riêng.