Information Technology Center viết tắt ITC

Information Technology Center viết tắt ITC: Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Truyền Thông (Nhật)