Institutional Advertising

Institutional Advertising: quảng cáo tên tuổi của hãng, một loại giao tế xí nghiệp (PR).