Feed trong TVC

Feed: chương trình được chuyển từ một địa điểm hay cục truyền hình để dùng ở một chỗ khác.