Fill

Fill: sự thêm thắt âm thanh hay hình ảnh vào nhữnh khoảng trống trong trương trình dành cho để khỏi phí phạm.