Foreign Consumer Cluster Positioning viết tắt FCCP

Foreign Consumer Cluster Positioning viết tắt FCCP: định vị trí món hàng trong trước những nhóm khách hàng ngoại quốc