Email client

Email client (Chương trình đọc email): Là phần mềm mà người nhận email dùng để xem email của họ. Các phần mềm đọc email phổ biến bao gồm: Microsoft Outlook, Thunderbird và các phần mềm đọc email trên nền tảng web như: Gmail, Yahoo, Hotmail. Các chương trình đọc email khác nhau sẽ hiển thị các email html khác nhau. Điều đó có nghĩa là: Một email hiển thị tốt trên Yahoo thì chưa chắc đã hiển thị tốt trên Gmail hay MS Outlook.