Delivery speed

Delivery speed (Tốc độ gửi mail): Cho biết phần mềm gửi email có thể gửi email nhanh tới mức nào.