Downstage

Downstage: phía sân khấu gần máy thu hình nhất.